TARIFI

 

Paziņojums par pieslēgšanās izmaksām SIA "Vats" elektroenerģijas sadales sistēmai

Saskaņā ar 2021.gada 3.jūnija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmuma Nr.1/8 apstiprinātajiem "Sistēmas pieslēguma noteikumu elektroenerģijas sadales sistēmai" noteikumiem, elektroenerģijas sadales sistēmas operatora SIA "Vats" pieslēgšanas izmaksas ir EUR 62,83 (sešdesmit divi eiro un astoņdesmit trīs centi) bez PVN.

Slodzes vienības izbūves izmaksas un pieslēgšanas izmaksas tiks piemērotas saskaņā ar iepriekš minēto Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu un tiks ietvertas pieslēguma maksā atkarībā no attiecīgā pieslēguma nodrošināšanai faktiski veicamajām darbībām.

SIA "VATS" elektroenerģijas tirdzniecības diferencētie tarifi (bez PVN):

 

Tarifa veids Mērvienība Tarifs
T – 1 (visas atļautās slodzes):
Maksa par elektroenerģiju EUR/kWh vienošanās cena
Maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu

EUR/kW/gadā

14,733

 

SIA "VATS" elektroenerģijas sadales sistēmas sprieguma pakāpes tarifi (bez PVN):

Sadales sistēmas sprieguma pakāpes tarifi Mērvienība Tarifs
1.1. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem no 110/6-20kV transformatora 6-20kV kopnēm:

 

   - sadales sistēmas pakalpojuma tarifs

   - maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu

 

EUR/kWh*

 

EUR/kW/gadā**

0,03446

 

14,733

1.2. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem no 6-20kV sadales punktiem,6-20kV līnijām:

 

   - sadales sistēmas pakalpojuma tarifs

   - maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu

 

 

EUR/kWh

EUR/kW/gadā

 

 

0,03668

14,733

1.3. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem no 6-20kV/0,4kV transformatora 0,4kV kopnēm:

 

   - sadales sistēmas pakalpojuma tarifs

   - maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu

 

 

EUR/kWh

EUR/kW/gadā

 

 

0,04686

14,733

 *EUR/kWh – eiro par vienu kilovatstundu

 **EUR/kW/gadā – eiro par vienu kilovatu gadā

 

Padomes lēmumu var skatīt šeit

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 29. novembra noteikumiem Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" maksa par reaktīvo enerģiju, ja tg Φ ir lielāks par 0,4 (cos Φ<0,929) un atļautā slodze 100 kW un lielāka, ir 0,004 EUR/kV Arh.
 

Tarifi stājas spēkā no 2011. gada 22. jūlija.
 

 

SIA Tariffs by distribution network voltage levels Unit Tariff Electricity sales service fee for a customer receiving electricity from 6-20 kV buses of 110/6-20 kV transformers EUR/kWh 0,03446 Electricity sales service fee for a customer receiving electricity from 6-20 kV distribution points, 6-20 kV lines EUR/kWh 0,03668 Electricity sales service fee for a customer receiving electricity from 0.4 kV buses of 6-20/0.4 kV transformers EUR/kWh 0,04686

 

 

OIK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2021.gada 29.novembra lēmumu Nr.137 ir apstiprinājusi SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” iesniegtās aprēķinātās elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK).

Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes vidējā vērtība 2022. gadā 7.55 EUR/MWh jeb 0.00755 EUR/kWh. Komponente aprēķināta mainoties gan obligātā iepirkuma enerģijas komponentei, gan jaudas komponentei.

Jaudas komponentes vidējā vērtība aprēķināta 0,00559 EUR/kWh jeb 5,59 EUR/MWh. Jaudas komponente ir diferencēta dažādām elektroenerģijas lietotāju grupām un atkarīga no katra lietotāja atālutās slodzes.

Obligātā iepirkuma jeb mainīgā komponente, kuras maksa atkarīga no elektroenerģijas patēriņa, būs 0.00196 EUR/kWh jeb 1,96 EUR/MWh - (OIK komponente (koģenerācija, kur kā kurināmo izmanto dabasgāzi) 0,00020 EUR/kWh un OIK komponente (atjaunojamie) 0,00176 EUR/kWh).

Apstiprinātās obligātā iepirkuma komponentes attiecīgi jāpiemēro norēķinos sākot ar 2022.gada 1.janvāri par patērēto elektroenerģiju.

 

Rēķinā par elektroenerģiju iekļautās obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu maksas analītisku sadalījumu pēc

elektrostaciju izmantotajiem energoresursu veidiem un uzstādītajām jaudām varat noteikt,

izmantojot AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” mājaslapā  pieejamo OIK kalkulatoru.