TARIFI

SIA "VATS" elektroenerģijas tirdzniecības diferencētie tarifi (bez PVN):

 

Tarifa veids Mērvienība Tarifs
T – 1 (visas atļautās slodzes):
Maksa par elektroenerģiju EUR/kWh vienošanās cena
Maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu

EUR/kW/gadā

14,733

 

SIA "VATS" elektroenerģijas sadales sistēmas sprieguma pakāpes tarifi (bez PVN):

Sadales sistēmas sprieguma pakāpes tarifi Mērvienība Tarifs
1.1. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem no 110/6-20kV transformatora 6-20kV kopnēm:

 

   - sadales sistēmas pakalpojuma tarifs

   - maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu

 

EUR/kWh*

 

EUR/kW/gadā**

0,03446

 

14,733

1.2. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem no 6-20kV sadales punktiem,6-20kV līnijām:

 

   - sadales sistēmas pakalpojuma tarifs

   - maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu

 

 

EUR/kWh

EUR/kW/gadā

 

 

0,03668

14,733

1.3. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem no 6-20kV/0,4kV transformatora 0,4kV kopnēm:

 

   - sadales sistēmas pakalpojuma tarifs

   - maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu

 

 

EUR/kWh

EUR/kW/gadā

 

 

0,04686

14,733

 *EUR/kWh – eiro par vienu kilovatstundu

 **EUR/kW/gadā – eiro par vienu kilovatu gadā

 

Padomes lēmumu var skatīt šeit

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 29. novembra noteikumiem Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" maksa par reaktīvo enerģiju, ja tg Φ ir lielāks par 0,4 (cos Φ<0,929) un atļautā slodze 100 kW un lielāka, ir 0,004 EUR/kV Arh.
 

Tarifi stājas spēkā no 2011. gada 22. jūlija.
 

 

SIA Tariffs by distribution network voltage levels Unit Tariff Electricity sales service fee for a customer receiving electricity from 6-20 kV buses of 110/6-20 kV transformers EUR/kWh 0,03446 Electricity sales service fee for a customer receiving electricity from 6-20 kV distribution points, 6-20 kV lines EUR/kWh 0,03668 Electricity sales service fee for a customer receiving electricity from 0.4 kV buses of 6-20/0.4 kV transformers EUR/kWh 0,04686

 

 

OIK

Obligātās iepirkuma komponenšu vidējā vērtība 2020.gadā saglabāsies līdzšinējā apmērā

2019.gada 27.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Padome apstiprināja AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” iesniegtās jaunās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes (OIK) no 2020.gada 1. janvāra.

Nākamgad vidējā OIK vērtība saglabāsies līdzšinējā apmērā 2,268 EUR centi/kWh jeb 22,68 EUR/MWh.

OIK komponentes aprēķinātas, apkopojot datus par 2019. gada 9 mēnešiem un 3 mēnešu prognozētajām elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksām. Atbilstoši OI uzskaites datiem, kopējais OI ietvaros iepirktās elektroenerģijas apjoms 2019.gadā ir plānots 1 255 GWh. 

SPRK apstiprinātās jaunās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no 2020. gada 1.janvāra:
– obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā: 0,00704 EUR/kWh jeb 7,04 EUR/MWh;
– obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo izmantojot AER: 0,00772 EUR/kWh jeb 7,72 EUR/MWh;
– fiksētā daļa (jaudas komponente) ir diferencēta dažādām elektroenerģijas lietotāju grupām un paliek nemainīga;
– summāri OI komponentes, tajā skaitā jaudas komponentes, ir aprēķinātas vidēji 0,02268 EUR/kWh jeb 22,68 EUR/MWh apmērā.

 

Rēķinā par elektroenerģiju iekļautās obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu maksas analītisku sadalījumu pēc

elektrostaciju izmantotajiem energoresursu veidiem un uzstādītajām jaudām varat noteikt,

izmantojot AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” mājaslapā  pieejamo OIK kalkulatoru.